Comune di Selargius
  • Italiano
  • English
  • Sardo

SEMÙ Museu de Ceràxius

Su museu de Ceràxius, SEMÙ, est in su bixinau antigu, intre bia Roma e bia Dante, a intru de unu de is edifìtzius prus rapresentadori de su Comunu: sa ex Caserma de is Cuaddigadoris.

Su documentu prus antigu chi ddi pertocat est una mapa catastali chistia in s’Arcivu de Stadu, chi ddu ponit a intru de sa tipologia “corti e caserma” de su Demàniu de su Stadu. In sa mapa de Ceràxius puru, disinnada de B. Piras e datada 30 austu 1902 cussu est numenau Caserma. Custas duas fontis funt profetosas puru po bogai su atrupègliu chi in is annus aiant fatu po crupa de s’apresiada sua cun un atru edifìtziu, sa presoni Aragonesa. Sa posidura insoru e sa mudàntzia naturali de cussu territòriu intre is sègulus XVIII e XIX aiat ocasionau una ‘acabiddadura’ in su pensamentu de sa genti de is duus edifìtzius, scallaus fortzis in d-unu e bia ma gràtzias a is fontis numenadas a pitzu, dònnia duda a pitzu de custu est stètiu tirau totu. A su cumintzu fortzis fiat una domu privada stramudiada a pustis in sei de istitutzionis de importu: caserma de is Cuaddigadoris a innantis e de is Carabineris Realis a pustis, cumenti ant testimongiau sa presèntzia de is stemas cosa insoru a intru de sa strutura.

S’edifìtziu stupat in s’ingruxeri intre sa bia Roma e sa bia Dante, e si amostat cun murus a bastioni po ddu amparai dae is inundamenuts de s’arriu chi passàt in su tempus antigu in cussas arrugas. S’architetura arregordat sa tipologia de is domus cerexinas cun su portali de intrada cun arcu a tutto sesto chi permitit de intrai in sa corti aundi nc’est sa domu a duus pianus cun cuàturu aposentus in su primu e seti aposentus in su pianu terra. Sa lolla chi si oberit in sa corti tenit sa crobetura fata cun travis de linna cun pilastrus de matonis. Bia a cussu s’incarant is gennas de is aposentus de aintru caraterizaus cun arcadas mannas allichidias cun frisus chi torrant a impreai elementus ornamentalis tìpicus de su tempus aragonesu. S’arrecasciadura at lassau a biri cun intentzioni una parti de su muru fraigau cun is làdiris costumaus (matonis cruus).

Oi est sa sei de una amostadura sighia a pitzu de is arrogus agataus in su giassu archeològicu eneolitico de Su Coddu-Canelles.

error: Contenuto protetto !!
In alto