Comune di Selargius
  • Italiano
  • English
  • Sardo

Ipòtesis de fraigadura

Su strobu de cumprendi is fàsias architetònicas de s’edifìtziu nascit dae su minnigu de fontis e documentis chi pertocant seguru a cussu. Unu importu bonu ddu tenint unus disìnnius de su Setixentu chi faint parti de sa Defensio Sanctitatis Beati Luciferi, chi is studiosus ant impreau po apariciai unas ipòtesis de fraigadura. Ligendi is didascalias, is disìnnius amostant una crèsia dedicada a santu Lutzinferru, chi oi est sparèssia. A su mancu unu de cussus, perou, castiendi sa simbillantza cun sa architetura bera, est stètiu interpretau cumenti disìnniu de sa crèsia de Santu Lixori de Ceràxius. In custa, sa naviada parit unu pagu trota respetu a sa intrada principali e in sa tenta de sprigai s’arresoni de custa particularidadi ant fatu medas ipòtesis.

Segundu una de custas, sa crèsia iat a essi stètia fraigada a su cumintzu cun tres naviadas. Custu iat a airi agatau cunfrimas in su testimòngiu deretu de is maistus de muru espertus, is picapedrers, chi aiant traballau a s’arrecasciadura fata in su 1600 po boluntadi de su arciobispu de Casteddu D’Esquivel. A pustis de cussus traballus, sa crèsia fiat bènnia a una naviada ùnica.

Sighendi un’atra ipòtesi intamis, cussa iat a podi essi stètia fraigada a su cumintzu cun duas naviadas, fortzis dae is mòngius de San Vittore di Marsiglia, cun su pensamentu de dda amanniai a pustis, ma nemus dd’at fatu mai.

error: Contenuto protetto !!
In alto